PWM Jawa Barat - Persyarikatan Muhammadiyah

 PWM Jawa Barat
.: Home > VISI DAN MISI

Homepage

Visi dan Misi

Visi Muhammadiyah Jawa Barat

 

Muhammadiyah Jawa Barat, dengan segenap potensi yang dimilikinya berikut komitmen gerakan dan kepribadiannya bertekad untuk menjadi Gerakan Islam Transformatif, yaitu gerakan yang mampu membumikan nilai-nilai Islam yang bersifat universal dan komprehensif ke dalam seluruh aspek kehidupan (kaffah), sehingga menjadi rahmatan lil’alamin menuju terciptanya Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

 

Misi Muhammadiyah Jawa Barat

1. Menanamkan dan memperteguh keyakinan, ‘aqidah tauhid yang murni.

2. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan ketaatan dalam beribadah dan bermu’malah sesuai dengan tuntunan dan tuntutan syari’ah.

3. Mengembangkan dan menyebarluaskan pemahaman serta meningkatkan penghayatan ajaran Islam yang bersumber kepada Al Quran dan Sunnah Rasul guna merespon persoalan-persoalan kehidupan.

4. Mewujudkan nilai-nilai Islami dalam bersikap dan bertindak di tengah-tengah realitas kehidupan (pribadi, keluarga dan masyarakat).

5. Membangun Manajemen organisasi yang baik dan berorientasi serta didesain pada kebersamaan, keutuhan dan keterbukaan.


Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website